Giới thiệu công nghệ DTS X, chuẩn âm thanh mới chuyên cho Rạp hát tại gia và phòng chiếu phim